Luxe Zuid-Afrika reizen en safari's exclusief Luxe Zuid-Afrika reizen Algemene Voorwaarden Luxe Zuid-Afrika reizen Algemene Voorwaarden Luxe Zuid-Afrika reizen Algemene Voorwaarden Luxe Zuid-Afrika reizen Algemene Voorwaarden Luxe Zuid-Afrika reizen Algemene Voorwaarden Luxe Zuid-Afrika reizen Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Luxe Zuid-Afrika reizen

Luxe Zuid-Afrika reizen Algemene Voorwaarden Luxe Zuid-Afrika reizen Algemene Voorwaarden

Stap in de wereld van

National Geografic en

Animal Planet

Ntshava

Safari’s

Luxe Zuid-Afrika reizen Algemene Voorwaarden Luxe Zuid-Afrika reizen Algemene Voorwaarden Luxe Zuid-Afrika reizen Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden NTSHAVA reizen


Artikel 1. Begrippen
In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. De reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.
2. De reiziger: de wederpartij van de reisorganisator.
3. De reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij de reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uur omvat alsmede ten minste 2 van de volgende diensten: a) vervoer, b) verblijf, c) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt. 

Artikel 2. Reisovereenkomst

1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator. Dit geschiedt schriftelijk, per email.
2. Indien de reiziger minderjarig is, is tevens de handtekening van ouder of voogd vereist.
3. Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zonodig door deze worden herroepen. Herroeping dient onverwijld na de aanvaarding te geschieden.
4. Na ontvangst van de boekingsbevestiging annex factuur dient binnen 7 dagen een aanbetaling van 50% van de reissom (met een minimum van Euro 100,- per persoon), te worden voldaan. 
5. Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor vertrekdatum in bezit van de reisorganisator te zijn.
6. Bij aanmelding binnen 8 weken voor vertrek dient de gehele reissom onmiddellijk te worden voldaan. 
7. In geval van niet tijdige betaling door de reiziger kan na sommatie en na het verstrijken van de in sommatie gestelde termijnen de reis door de reisorganisator ontbonden worden. In dit geval verplicht de reiziger zich tot vergoeding van de door de reisorganisator gemaakte communicatie- en annuleringskosten, welke zullen worden verrekend met het inschrijfgeld. Het saldo dient onmiddellijk te worden betaald.
8. Alle kosten welke door de reisorganisatie moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de reiziger.

Artikel 3. Reissom
1. Behoudens uitzonderingen (zoals bij autohuren) gelden de gepubliceerde reissommen per persoon op basis van 2 reizende personen.. In deze reissommen zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals in het programma vermeld. Programma suggesties zoals in het programma vermeld (activiteiten, restaurants enz) zijn niet bij de reissom inbegrepen tenzij specifiek als zodanig vermeld.
2. De gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op prijzen,belastingen en valutakoersen zoals deze bekend waren aan de reisorganisator op de dag van de offerte.
3. Indien de in lid 2 genoemde prijzen, belastingen of valutakoersen veranderen, behoudt de reisorganisator zicht het recht voor de reissommen te wijzigen. Van een dergelijke wijziging zal de reiziger 5 werkdagen voor de datum van de 2e betaling op de hoogte worden gesteld. Indien de reiziger verkiest de totale reissom in 1 keer te voldoen binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur dan zal er geen verhoging van de reissom vanwege een gewijzigde valuta koers plaatsvinden. 
4. Indien de reisorganisator na het sluiten van de reisovereenkomst de reissom door wijzigingen in belastingen, valuta-koerswijzigingen etc., met meer dan 15% verhoogt, heeft de reiziger het recht de reisovereenkomst te annuleren, echter uitsluitend binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling. 
Indien in geval van een groepsreis een zodanig aantal reizigers van dit annuleringsrecht gebruik maakt dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de reisorganisator niet meer gevergd kan worden dat hij de reis uitvoert, heeft hij jegens de overige reizigers de met hen gesloten reisovereenkomsten met onmiddellijke ingang op te zeggen.
5. Indien een verhoging van de reissom leidt tot ontbinding van de reisovereenkomst door de reiziger, dan verplicht de reisorganisator zich tot het zo spoedig mogelijk restitueren van de reeds betaalde reissommen.


Artikel 4 Reisduur en reisprogramma

1. Een in de reisvoorstel c.q. definitieve reisschema (of in het geval van groepsreizen met begeleiding de publicatie van de reisorganisatie) vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst, ongeacht het tijdstip, als hele dagen worden geteld. Niet de in de definitieve reisschema (of in het geval van groepsreizen met begeleiding de publicatie) vermelde tijden, maar de tijden die vermeld staan in de reisbescheiden gelden als de relevante tijdstippen.

2. Incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema's van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reis. Behoudens aanspraken op de door de reiziger verplicht af te sluiten reisverzekering en een eventueel af te sluiten annuleringsverzekering, heeft de reiziger geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek tengevolge van genoemde wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. Voorts is de reisorganisator niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertragingen. Indien tijdens de reis blijkt dat tengevolge van deze veranderingen de reisduur wordt verlengd, komen de kosten voor extra logies voor rekening van de reisorganisator voor zover deze niet kunnen worden verhaald op de verplichte reisverzekering.


Artikel 5 Bagage

1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.


Artikel 6. Reisbescheiden
1. De reiziger dient bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa alsmede inentings- en vaccinatiebewijzen. Indien de reiziger bij gebrek aan de nodige documenten en de genoemde bewijzen de reis niet of slechts gedeeltelijk kan maken, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn eigen rekening.
2. De reiziger dient gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldige reis ongevallen- reisbagage- en ziektekostenverzekering.

Artikel 7. Opzegging of wijziging 

1. De reisorganisator mag de reisovereenkomst op een wezenlijk punt wijzigen, wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. De reiziger kan in dit geval de reis annuleren.
2. De reisorganisator mag de reisovereenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens de reiziger onverwijld meegedeelde gewichtige omstandigheden. In dat geval kan de reiziger slechts annuleren indien de betreffende wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
3. De reiziger die gebruik maakt van het recht om ingevolge lid 1. of lid 2. van dit artikel de reisovereenkomst te annuleren, moet dit schriftelijk binnen 48 uur na ontvangst van het bericht over de wijziging aan de reisorganisator kenbaar maken. De reisorganisator zal de geheel of gedeeltelijk betaalde reissommen in dit geval restitueren.
4. In de plaatsstelling. Indien de reiziger of één van de deelnemers verhinderd is (zijn) deel te nemen aan de reis dan kan / kunnen deze op verzoek van de reiziger worden vervangen door een andere persoon c.q. andere personen als de vervangers voldoen aan alle in de reisvoorwaarden verbonden voorwaarden en het verzoek uiterlijk 14 dagen voor vertrek wordt ingediend. Daarbij dienen de voorwaarden van de betrokken dienstverleners en leveranciers van Ntshava zich niet te verzetten tegen de in de plaatsstelling. Reiziger en plaatsvervanger(s) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de verschuldigde reissom(men), vermeerderd met wijzigingskosten van Euro 100- plus extra kosten voor in de plaatsstelling berekend door leveranciers.

Artikel 8. Annulering
Indien de reiziger de geboekte reis annuleert, zijn de volgende bedragen aan de reisorganisator verschuldigd:
• bij annulering tot 8 weken voor vertrek: het aanbetalingbedrag= 50% van de reissom.
• bij annulering tussen 8 en 4 weken voor vertrek: 75 % van de reissom.
• bij annulering vanaf 4 weken voor vertrek of later: 100 % van de reissom
Indien gewenst dienen reizigers zelf zorg te dragen voor het afsluiten van een annuleringsverzekering

Artikel 9. Verplichtingen van de reisorganisator
1. De reisorganisator verplicht zich tot het uitvoeren van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede te worden beoordeeld aan de hand van de stand van de techniek, de beperkingen, de gebruiken en gewoonten die de bijzondere bestemmingen van de reisorganisator met zich meebrengen.
2. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor het niet of slecht uitvoeren van de reisovereenkomst, voor zover de tekortkomingen niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de Nederlandse wet of in het verkeer in Nederland geldende opvatting aan hem zijn toe te schrijven.
3. De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht indien dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De aan de hulp en bijstand klevende kosten komen in dat geval voor rekening van de reiziger. De kosten komen voor rekening van de reisorganisatie indien de tekortkoming van de uitvoering van de reisovereenkomst aan hem is toe te rekenen.
Artikel 8. Verplichtingen van de reiziger
1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Ntshava en haar leveranciers en / of dienstverleners ter bevordering van een goede reis. De reiziger gaat door reservering hiermee akkoord ook wanneer hij afziet van zijn recht van kennisname. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen en / of nalatigheid.
2. Voor schade aan gehuurde objecten (appartement / hotel / auto) dient de reiziger ter plaatse een borgsom te voldoen, bijna altijd door middel van een geldige creditcard, waarop alle schaden en / of vermissingen kunnen worden ingehouden. Deze borgsom wordt ter plaatse terugbetaald indien geen schaden zijn voorgekomen.
3. De reiziger dient zich uiterlijk 72 uur voor vertrek van de terugreis bij de plaatselijke agent of vertegenwoordiger te vergewissen van het exacte tijdstip van terugkeer.

4. De reiziger of deelnemer die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door Ntshava of haar plaatselijke vertegenwoordiger van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

Artikel 10. Klachten
1. De reiziger is verplicht klachten over door hem ter plaatse geconstateerde, of door hem als zodanig beoordeelde, nalatigheden in de uitvoering van de reisovereenkomst zo spoedig mogelijk ter plaatse schriftelijk mede te delen aan de vertegenwoordiger van Ntshava. Deze zal direct streven naar een passende oplossing. 
Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst, indien en zover de tekortkoming in de uitvoering toe te schrijven is aan de reiziger.
2. Wanneer de reisorganisator op grond van het artikel 7.1 aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de ter zake internationale verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis en / of annuleringskosten verzekering.
3. Indien de reisorganisator jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.
4. De aansprakelijkheid van de reisorganisator voor schade die de reiziger in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf lijdt, bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom.
5. Onverminderd het bepaalde in dit artikel is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger tot ten hoogste eenmaal de reissom.
6. Kennelijke fouten of vergissingen in het reisprogramma op internet of andere publicaties binden de reisorganisator niet.


NTSHAVA Trading Enterprise pty

Nelspruit South Africa

Info@ntshava.com


Luxe Zuid-Afrika Safari Reizen

Zuid-Afrika VIP reizen

Jouw privé chauffeur en gids staat 24 uur per dag tot jouw beschikking